REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN FESTIWALU I SPRZEDAŻY BILETÓW 2021

POBIERZ
DB_2021_REGULAMIN_FESTIWAL_PL_DOC
DB_2021_REGULAMIN_FESTIWAL_PL_PDF

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą, zwanym dalej Festiwal, jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi z siedzibą w: 04-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 12; KRS 268151; NIP 7162714319; Regon 060192375 – zwane dalej Organizator lub Sprzedawca.

2. Wstęp do Sali Kina/Imprezy jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/akredytacji (nie dotyczy imprez niebiletowanych).

3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu/Imprezy, na jaki jest zakupiony.

6. Pracownik obsługi ma prawo odmówić wejścia na salę osobie, która nie posiada przy sobie ważnego biletu/akredytacji.

7. Sale kinowe/koncertowe nie mają numerowanych miejsc i mogą posiadać wydzielone strefy miejsc dla gości „VIP”, w których to strefach, miejsca mogą zajmować jedynie osoby uprawnione.

8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina/Imprezy osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego wyrażającego na to zgodę.

9. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Dwa Brzegi kategorycznie zabrania się:
— dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.); działania takie są nielegalne i będą podstawą do wyproszenia z Sali, a zajście takie będzie zgłaszane na policję;
— korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów;
— spożywania alkoholu, palenia papierosów/e-papierosów i innych używek;
— głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu i uczestniczeniu w imprezie.

10. Po rozpoczęciu filmu obowiązuje zakaz wejścia na salę projekcyjną. W przypadku spóźnienia na seans zwrot biletów nie będzie uwzględniany.

11. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie i wejścia na salę osobom pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, osobom z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 37,5°C), oraz osobom bez ochrony ust i nosa (maska ochronna), a także osobom niestosującym się do obowiązkowych zasad i ograniczeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

12. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina/Imprezy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

13. Po zakończeniu Seansu/Imprezy prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.

14. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania.

16. Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych na teren imprezy jest zabronione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania seansu/imprezy ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne (bardzo silny wiatr, burza, intensywny opad) oraz działania siły wyższej.

18. Organizator wprowadził obostrzenia sanitarne zgodnie z Wytycznymi dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a mianowicie:
— Możliwość udziału widzów w seansie jest dopuszczalna pod warunkiem zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
— Udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż 75% liczby miejsc. Do limitu, zgodnie z obecnymi przepisami, nie wlicza się osób zaszczepionych (posiadających Unijny Certyfikat COVID).
— Zaleca się zachowanie odstępu między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:
1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia;
2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
— Pracownicy obsługi kin i kasjerzy posiadają niezbędne instrumenty i mają prawo kontroli i weryfikacji Unijnego Certyfikatu COVID.
— Widzowie zobowiązani są do przejścia przez „bramkę pomiaru temperatury i dezynfekcji” rąk. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru temperatury, widz może prosić o zbadanie temperatury innym termometrem. Podwójna negatywna weryfikacja uniemożliwia wejście do kina i nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za bilet.
— W kolejce oczekujących na wejście do kin należy utrzymywać dystans pomiędzy osobami minimum 1,5m.
— Organizator w każdej chwili, na polecenie władz sanitarnych, może przerwać Festiwal i z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Organizator uznaje to za działanie siły wyższej, a bilety nie podlegają zwrotowi.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Informacje o Seansach/Imprezach i sposobie zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.dwabrzegi.pl, zwaną dalej Witryna, plakatach i ulotkach programowych oraz osobiście w kasach Festiwalu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

3. Zakupu biletów online na Seanse/Imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowe https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24 od 21.07.2021 godzina 12.00, nie później jednak niż 1,5 godziny przed rozpoczęciem Seansu/Koncertu.

4. Kasa Festiwalu czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem do 22.00 – w danym dniu. Sprzedaż biletów w kasach rozpocznie się 30.07.2021 od godziny 12.00 do 20.00.

5. Zwrot biletów zakupionych w kasie Festiwalu jest możliwy tylko za okazaniem paragonu fiskalnego/faktury i ważnego biletu wstępu najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem Seansu/Koncertu.

6. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank).

7. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
— wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów;
— w przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne;
— nie spełnia kryteriów sanitarnych (wysoka temperatura, brak środków ochrony indywidualnej – maseczki ochronne);
— lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów;
— wystąpienia sił wyższych i zdarzeń losowych niezależnych od woli Organizatora.

8. Bilety na seanse filmowe/imprezy przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu określającego wiek widza.

9. Cennik biletów opublikowany jest na stronie internetowe www.dwabrzegi.pl w zakładce „Bilety”.

10. Informujemy, że ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych Organizatora.

11. W przypadku spóźnienia na seans, zwrot biletów nie będzie uwzględniany.

III. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW NA PROJEKCJE KINOWE/KONCERTY:

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu.
1.2. System sprzedaży internetowej biletów będzie funkcjonował od godziny 12:00 w dniu 21 lipca 2021 do dnia 07 sierpnia 2021 do godziny 19.00.
1.3. Sprzedawca ma prawo wyboru imprez przeznaczonych do sprzedaży internetowej.
1.4. Zakup biletów w systemie sprzedaży internetowej na dany seans/imprezę jest możliwy od momentu rozpoczęcia sprzedaży do 1,5 godziny przed rozpoczęciem seansu/imprezy – dla klientów dokonujących płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie automatycznym lub 24 godzin przed rozpoczęciem seansu/koncertu – dla klientów dokonujących płatności za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie półautomatycznym.
1.5. Osoba zarejestrowana w systemie sprzedaży może dokonać, w czasie jednokrotnego logowania, zakupu maksymalnie ośmiu biletów na jeden seans/imprezę.
1.6. Bilet zakupiony w systemie posiada unikalny kod jednokrotnego użycia. Zabronione jest kopiowanie biletów i udostępnianie ich osobom trzecim.
1.7. Ceny biletów umieszczone są na stronie internetowej festiwalu w zakładce „Bilety”: www.dwabrzegi.pl/bilety.
1.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.
1.9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z witryny, w tym rezerwacji biletu, a także do przesyłania informacji o imprezach i filmach zawartych w ofercie Organizatora.
1.10. Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. Przebieg sprzedaży internetowej:

2.1. Aby dokonać rezerwacji internetowej należy odwiedzić stronę internetową www.dwabrzegi.pl gdzie w zakładce „Bilety” lub „Program” znajduje się odnośnik „Kup bilet”, po naciśnięciu, którego nastąpi przekierowanie osoby kupującej do systemu sprzedaży.
2.2. Po prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu arkusza rejestracyjnego na adres mailowy, podany podczas rejestracji, zostanie wysłana informacja o rejestracji z odnośnikiem aktywującym konto w systemie sprzedaży.
2.3. Należy aktywować konto poprzez „kliknięcie” na odnośnik aktywujący podany w treści wiadomości.
2.4. Aktywacja konta otwiera możliwość dokonywania zakupów.
2.5. Przy kolejnych zakupach system wymaga logowania.
2.6. Po wybraniu z programu festiwalu tytułu filmowego należy w systemie rezerwacji wybrać datę wydarzenia, po naciśnięciu której pojawią się tytuły i godziny wszystkich wydarzeń z danego dnia. Następnie po wybraniu odpowiedniego tytułu można dokonać rezerwacji przechodząc do systemu płatności klikając przycisk „płacę” lub kontynuować zakupy klikając przycisk „dodaj seans”.
2.7. Całość rezerwacji należy zakończyć przejściem do systemu płatności w celu wygenerowania biletu/ów.
2.8. Liczbę dokonanych rezerwacji można sprawdzić w zakładce „Moje bilety”.

3. Dostawa i realizacja biletu:

3.1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma bilet w formie elektronicznej – około 5 minut od potwierdzenia płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca Bilet w formacie PDF (wraz z kodem QR).
3.2. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Festiwalu obsługującemu bramkę biletową:
3.2.1. Telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem (kod QR);
3.2.2. Wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm;
3.3. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Festiwalu może poprosić o okazanie przez Użytkownika dowodu tożsamości.
3.4. W przypadku spóźnienia się Użytkownika na seans filmowy lub imprezę, na który/ą zakupił bilet, Organizator nie gwarantuje Użytkownikowi miejsc siedzących. Brak miejsc siedzących może być powodem niewpuszczenia Użytkownika na Seans/Imprezę.
3.5. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów regulaminu, użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym/imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
3.6. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania i dokonania płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie poza terminem ważności biletu.
3.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia wejścia na Seans/Imprezę kilku osób z tym samym biletem, do udziału w seansie filmowym/imprezie będzie upoważniona wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet, jako pierwsza.
3.8. Przy zakupie od dwóch do ośmiu biletów na jeden seans otrzymacie Państwo bilet grupowy. Podczas wchodzenia do kina/imprezę, wszystkie osoby powinny znajdować się w grupie z okazicielem biletu.

4. Zwrot biletu zakupionego w systemie przedsprzedaży internetowej:

4.1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w Regulaminie nie podlega wymianie lub zwrotowi.
4.2. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu w kasie Sprzedawcy tylko w przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy, z winy organizatora/sprzedawcy. Działanie siły wyższej nie jest podstawą do zwrotu.
4.3. W przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. Środki pieniężne za zakupiony Bilet zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od daty odwołania na konto Użytkownika, z którego zostały przelane.

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia.
5.2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny www Organizatora odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
5.2.1. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
5.2.2. Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
5.2.3. Jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.
5.3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
5.4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

IV. SPRZEDAŻ BILETÓW W KASACH FESTIWALOWYCH:

1. Sprzedaż biletów w kasach festiwalowych odbywać się będzie od 30.07.2021 od godziny 12.00 w „Miasteczku Festiwalowym” ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny.

2. Przed wejściem do kas należy przejść przez „bramkę pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk” i założyć „maseczkę”.

3. W pomieszczeniu kas nie może znajdować się więcej niż 4 osoby.

4. Przy braku miejsc na dany seans/imprezę można okazać kasjerowi Unijny Certyfikat COVID wraz dokumentem tożsamości ze zdjęciem, co może uprawniać do kupienia biletu i wejścia do kina ponad limit COVID w miarę wolnych miejsc. Czynność okazania certyfikatu, dokumentu i biletu należy powtórzyć przy wejściu do kin.

5. W kolejce do kas należy utrzymywać dystans pomiędzy oczekującymi minimum 1,5m.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Na całym terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu (poza wyznaczonymi miejscami) i spożywania alkoholu.

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kin/miejsc imprez, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej odpowiednie uprawnienia.

3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

W imieniu Organizatora:
Prezes Stowarzyszenia Dwa Brzegi

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW