REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN FESTIWALU I SPRZEDAŻY BILETÓW 2022

POBIERZ
DB_2022_REGULAMIN_FESTIWAL_PL_DOC
DB_2022_REGULAMIN_FESTIWAL_PL_PDF

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1| Organizatorem Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą, zwanym dalej Festiwal, jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi z siedzibą w: 04-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 12; KRS 268151; NIP 7162714319; Regon 060192375 – zwane dalej Organizator lub Sprzedawca.

2| Wstęp do Sali Kina/Imprezy jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/akredytacji (nie dotyczy imprez niebiletowanych).

3| Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4| Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

5| Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu/Imprezy, na jaki jest zakupiony.

6| Pracownik obsługi ma prawo odmówić wejścia na salę osobie, która nie posiada przy sobie ważnego biletu/akredytacji.

7| Sale kinowe/koncertowe nie mają numerowanych miejsc i mogą posiadać wydzielone strefy miejsc dla gości „VIP”, w których to strefach, miejsca mogą zajmować jedynie osoby uprawnione.

8| Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina/Imprezy osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub wydarzeniu. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego wyrażającego na to zgodę.

9| Podczas seansów filmowych i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Dwa Brzegi kategorycznie zabrania się:
— dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.); działania takie są nielegalne i będą podstawą do wyproszenia z Sali, a zajście takie będzie zgłaszane na Policję;
— korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów;
— spożywania alkoholu, palenia papierosów/e-papierosów i innych używek;
— głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu i uczestniczeniu w imprezie.

10| Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w imprezie i wejścia na salę osobom pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niestosującym się do obowiązkowych zasad i ograniczeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

11| Za rzeczy pozostawione na Sali Kina/Imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12| Po zakończeniu Seansu/Imprezy prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.

13| Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

14| Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania.

15| Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych na teren imprezy jest zabronione.

16| Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania seansu/imprezy ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne (bardzo silny wiatr, burza, intensywny opad) oraz działania siły wyższej.

17| Organizator zaleca:
— Zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów w trakcie trwania wydarzenia.
— Zaleca się zachowanie odstępu między widzami w miarę wolnych miejsc.
— W kolejce oczekujących na wejście do kin utrzymywanie dystansu pomiędzy osobami minimum 1,5m.
— Organizator w każdej chwili, na polecenie władz sanitarnych, może przerwać Festiwal lub wprowadzić obostrzenia wynikające ze stanu epidemicznego i z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Organizator uznaje to za działanie siły wyższej, a bilety nie podlegają zwrotowi.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1| Informacje o Seansach/Imprezach i sposobie zakupu biletów można uzyskać na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl, zwanej dalej Witryna, na plakatach i ulotkach programowych.

2| Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

3| Zakupu biletów online na Seanse/Imprezy można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.ticketos.pl od 21.07.2022, godz. 18:00, nie później jednak niż do rozpoczęcia Seansu/Imprezy.

5| Zwrot biletów zakupionych w Internecie nie jest możliwy.

7| Organizator może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
— wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów;
— wystąpienia sił wyższych i zdarzeń losowych niezależnych od woli Organizatora.

8| Bilety na seanse filmowe/imprezy przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem. Weryfikacja wieku może nastąpić w trakcie kontroli biletów przez pracownika kontroli dostępu.

9| Cennik biletów opublikowany jest na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl w zakładce „Bilety”.

10| Informujemy, że ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych Organizatora.

III. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW NA PROJEKCJE KINOWE/IMPREZY:

1| Postanowienia ogólne:

1.1| Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu.
1.2| System sprzedaży internetowej biletów będzie funkcjonował od godziny 18:00 w dniu 21 lipca 2022 do dnia 06 sierpnia 2022 do godziny 21:30.
1.3| Zakup biletów w systemie sprzedaży internetowej na dany seans/imprezę jest możliwy od momentu rozpoczęcia sprzedaży do rozpoczęcia seansu/imprezy.
1.4| W systemie sprzedaży można kupić, w czasie jednokrotnego zakupu maksymalnie 8 biletów na jeden seans/imprezę.
1.5| Bilet zakupiony w systemie posiada unikalny kod jednokrotnego użycia. Zabronione jest kopiowanie biletów i udostępnianie ich osobom trzecim.
1.6| Ceny biletów umieszczone są na stronie internetowej festiwalu w zakładce „Bilety”: www.dwabrzegi.pl.
1.7| Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.
1.8| Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Ticketos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Dąbrowskiego 38/405, 70-100 Szczecin, REGON: 363907954, NIP: 7811924718 Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z witryny, w tym rezerwacji biletu, a także do przesyłania informacji o imprezach i filmach zawartych w ofercie Organizatora.
1.10| Kupujący akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2| Przebieg sprzedaży internetowej:

2.1| Aby dokonać rezerwacji internetowej należy odwiedzić stronę internetową www.dwabrzegi.pl gdzie w zakładce „Bilety” lub „Program” znajduje się odnośnik „Kup bilet”, po naciśnięciu, którego nastąpi przekierowanie osoby kupującej do systemu sprzedaży.
2.2| Na stronie internetowej wydarzenia w systemie sprzedaży należy kliknąć w „Kup Bilet” oraz zaznaczyć liczbę biletów.
2.3| Po poprawnym wpisaniu danych niezbędnych do zakupu biletów, należy opłacić zamówienie.
2.4| Wybrany bilet zostanie wygenerowany oraz przesłany na podany adres mailowy z zamówienia.
2.5| Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup na jeden Seans/Imprezę. Po zakończeniu danej transakcji można dokonać zakupu na kolejny Seans/Imprezę.

3| Dostawa i realizacja biletu:

3.1| Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma bilet w formie elektronicznej – około 5 minut od potwierdzenia płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca Bilet w formacie PDF (wraz z kodem QR).
3.2| Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Festiwalu obsługującemu bramkę biletową:
3.2.1| Telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem (kod QR);
3.2.2| Wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm;
3.3| W przypadku wątpliwości, co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Festiwalu może poprosić o okazanie przez Użytkownika dowodu tożsamości.
3.4| W przypadku spóźnienia się Użytkownika na seans filmowy lub imprezę, na który/ą zakupił bilet, Organizator nie gwarantuje Użytkownikowi miejsc siedzących. Brak miejsc siedzących może być powodem niewpuszczenia Użytkownika na Seans/Imprezę.
3.5| W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów regulaminu, użytkownik nie jest uprawniony do udziału w Seansie/Imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
3.6| Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania i dokonania płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie poza terminem ważności biletu.
3.7| Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia wejścia na Seans/Imprezę kilku osób z tym samym biletem, do udziału w seansie filmowym/imprezie będzie upoważniona wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet, jako pierwsza.

4| Zwrot biletu zakupionego w systemie przedsprzedaży internetowej:

4.1| Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w Regulaminie nie podlega wymianie lub zwrotowi.
4.2| Bilet zakupiony przez Internet nie podlega zwrotowi.
4.3| W przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. Środki pieniężne za zakupiony Bilet zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od daty odwołania na konto Użytkownika, z którego zostały przelane.

5| Postanowienia końcowe:

5.1| Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia.
5.2| Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny www Organizatora odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
5.2.1| Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;
5.2.2| Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
5.2.3| Jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.
5.3| Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
5.4| Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

IV. SPRZEDAŻ BILETÓW PRZED SEANSEM/IMPREZĄ:

1| Sprzedaż biletów MOŻLIWA BĘDZIE JEDYNIE W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC i odbywać się będzie przed wejściem do Sali Kina/Imprezy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1| Na całym terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu (poza wyznaczonymi miejscami) i spożywania alkoholu.

2| Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Sali Kina/Imprezy, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej odpowiednie uprawnienia.

3| Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW