REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA/KINA ONLINE

POBIERZ
DB_2020_REGULAMIN_KINO_PL_DOC
DB_2020_ZGŁOSZENIE_UCZESTNIKA_WYDARZENIA_covid_DOC
DB_2020_ZGŁOSZENIE_UCZESTNIKA_WYDARZENIA_covid_PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA/KINA ONLINE W RAMACH 14. FESTIWALU FILMU I SZTUKI DWA BRZEGI

§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – regulamin określający zasady sprzedaży online, korzystania z Biletów, Karnetów i Akredytacji oraz dostępu do Wydarzeń Online.

Organizator – Stowarzyszenie Dwa Brzegi, wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000268151, REGON: 060192375, NIP: 7162714319.

FFiSDB – Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, organizowany przez Organizatora.

Portal Dwa Brzegi – portal internetowy FFiSDB prowadzony przez Organizatora, umożliwiający użytkownikom m.in. zakup Biletów, Karnetów na FFiSDB, pobieranie Biletów przez posiadaczy Karnetów i Akredytacji, dostęp do Wydarzeń Online, znajdujący się pod adresem www.dwabrzegi.pl

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z systemu sprzedaży online.

Wydarzenie – seans filmowy lub inne wydarzenie artystyczne odbywające się w ramach FFiSDB lub organizowane bądź współorganizowane przez Organizatora w trakcie FfiSDB.

Wydarzenie Online – seans filmowy online lub inne wydarzenie artystyczne online odbywające się w ramach FFiSDB lub organizowane bądź współorganizowane przez Organizatora w trakcie FFiSDB, udostępniane lub transmitowane za pośrednictwem Portalu FfiSDB.

Program – plan organizowanych Wydarzeń lub Wydarzeń Online odbywających się w ramach FFiSDB, określający termin ich rozpoczęcia oraz czas trwania.

Bilet – dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniu Online, zawierający unikatowy kod dostępu.

Karnet – dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniach Online, odpowiednio do rodzaju Karnetu, na zasadach określonych w Regulaminie oraz na Portalu FFiSDB określającym rodzaje Karnetów.

Akredytacja – dokument uprawniający do udziału w Wydarzeniach Online/Plener, odpowiednio do rodzaju Akredytacji, na zasadach określonych w Regulaminie oraz na Portalu FFISDB określającym rodzaje Akredytacji, przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli branży filmowej i przedstawicieli mediów i sponsorów.

Zamówienie Online – oferta Kupującego na zakup Biletów i Karnetów.

Platforma Video – witryna www.dwabrzegi.pl/ogladaj umożliwiająca oglądanie Wydarzeń Online

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż Biletów i Karnetów odbywa się w ramach sprzedaży online na Portalu FFISDB https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24

2. Akredytacje przydzielane są przez Organizatora.

3. Sprzedaż Online prowadzi Organizator.

§ 3. ZASADY SPRZEDAŻY ONLINE

1. Zawarcie umowy sprzedaży Biletów pomiędzy Kupującym a Organizatorem następuje za pośrednictwem Portalu FFISDB (https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24) i wymaga spełnienia następujących warunków:
1.1 Postępowania zgodnie z punktem III. Podpunkt 5.1 do 5.8 REGULAMINU SPRZEDAŻY BILETÓW/KARNETÓW;
1.2 otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2. Zawarcie umowy sprzedaży Karnetu pomiędzy Kupującym a Organizatorem następuje za pośrednictwem Portalu FFISDB (https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24) i wymaga spełnienia następujących warunków:
2.1 Postępowania zgodnie z punktem III. Podpunkt 6.1 do 6.4 REGULAMINU SPRZEDAŻY BILETÓW/KARNETÓW;
2.2 otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z wymogu założenia przez Kupującego konta w Portalu FFISDB w przypadku sprzedaży Biletów, Karnetów na wybrane Wydarzenia Online w ramach akcji specjalnych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu Zamówienia Online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5. Złożenie Zamówienia Online wiąże się z równoczesnym obowiązkiem dokonania zapłaty przez Kupującego. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego zapłaty za Zamówienie Online w ciągu 20 minut od jego wysłania powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia Online. Środki pobrane z konta bankowego Kupującego pozostają u operatora systemu płatniczego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego.

7. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, skutkiem czego Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

8. Organizator może wystawić fakturę VAT na życzenie Kupującego. Kupujący zgłasza chęć otrzymania faktury VAT drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@dwabrzegi.pl w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo oznaczenie firmy i NIP.

9. Portal FFISDB umożliwia Kupującemu zakup tylko jednego Karnetu.

10. Przy zakupie Biletów, po dokonaniu płatności online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie zakupu Biletu wraz z kodem.

11. Przy zakupie Karnetu, po dokonaniu płatności online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie zakupu Karnetu wraz z kodem cyfrowym.

§4. ZASADY KORZYSTANIA Z WSZYSTKICH RODZAJÓW BILETÓW, KARNETÓW ORAZ AKREDYTACJI

1. Akredytacja uprawnia do pobrania wszystkich dostępnych biletów na Wydarzenia i Wydarzenia Online. Akredytowany zobowiązany jest do zalogowania się do systemu sprzedaży https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24 i pobrania biletów w następujący sposób:
1.1 Posiadacz Akredytacji zobowiązany jest do utworzenia i zweryfikowania konta w witrynie https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24;
1.2 wybrania zakładki „Sklep” i skopiowania z rubryki „Moje aktywne kody” dostępnego kodu
1.3 przejścia do zakładki „Repertuar”, wyboru daty i tytułu Wydarzenia Online;
1.4 w okienku „Mam kod” wpisania kodu dostępu i zatwierdzenia transakcji wciśnięciem przycisku „Wymień kod na bilet” efektem czego będzie pobranie biletu z kodem dostępu do Platformy Video. Posiadacz Akredytacji zostanie poinformowany drogą mailową o posiadanym bilecie, a w zakładce „Moje bilety” pojawi się pobrany bilet;
1.5 powtórzenia czynności z podpunktów 1.3 i 1.4 w celu pobrania kolejnych biletów.

2. Karnet uprawnia do pobrania określonej liczby biletów, ograniczonej limitem Karnetu, z dostępnych biletów na Wydarzenia Online.
2.1 W celu wygenerowania biletów należy postępować analogicznie do punktów 1.3 do 1.5. aż do wyczerpania limitu.

3. Bilet uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu/Wydarzeniu Online, na jakie został wystawiony.

4. Bilet uprawnia do udziału w Wydarzeniu tylko jedną osobę.

5. Kupujący jest zobowiązany do nieudostępniania Karnetu lub Akredytacji osobom trzecim.

6. Nie można pobrać kilku bezpłatnych biletów na Wydarzeniu/Wydarzeniu Online rozpoczynające się o tej samej godzinie.

7. Ilość miejsc na płatnych Wydarzeniu/Wydarzeniu Online jest ograniczona.

8. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do udziału w Wydarzeniu/Wydarzeniu Online w innym terminie.

9. Karnet nie uprawnia do pobrania biletów do Kina Plenerowego „Zamek”.

§5. ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH PLENEROWYCH

1. Kupujący posiadający Akredytację może pobierać Bilety na poszczególne Wydarzenia za pośrednictwem Portalu FFISDB do 30 minut przed godziną rozpoczęcia wybranego Wydarzeniu określoną w Programie. Informacja o pobranych Biletach zostanie wysłana na podany przez Kupującego adres e-mail. Wejście nie jest gwarantowane i jest możliwe tylko w sytuacji, gdy są dostępne wolne miejsca na Wydarzenie.

2. Akredytowani zajmują miejsca na widowni w wyznaczonej strefie VIP.

3. Kupujący posiadający bilety na seans prezentowany w Kinie Plenerowym „ZAMEK” mają zapewnione miejsca siedzące.

4. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji do momentu rozpoczęcia Wydarzenia. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu ani wykorzystania go na inne niż wybrane wcześniej Wydarzenie.

5. Wejście na widownię Kina Plenerowego jest uwarunkowane okazaniem ważnego biletu, złożeniem pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia zawierającym dane kontaktowe widza (druk do pobrania z Portalu FFiSDB) oraz dokonanie dezynfekcji rąk.

6. Podczas przebywania na widowni oraz trwania projekcji obowiązuje zachowanie 2m dystansu społecznego oraz osłona ust i nosa.

7. Zabronione jest wejście na widownię po rozpoczęciu projekcji.

§6. ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH ONLINE

1. Sprzedaż Online Biletów na wybrane Wydarzenie Online jest możliwa przed godziną rozpoczęcia wybranego Wydarzenia Online określonej w Programie.

2. Kupujący posiadający Karnet lub Akredytację może pobierać Bilety na poszczególne Wydarzenia Online za pośrednictwem konta na https://dwabrzegi.biletpro24.pl/BiletPro24,

3. Kupujący posiadający bilet może rozpocząć oglądanie Wydarzenia Online 30 minut po godzinie rozpoczęcia
Wydarzenia Online określonej w Programie.

§7. DOSTĘP DO WYDARZEŃ ONLINE

1. Dostęp do Wydarzeń Online odbywa się za pomocą Platformy Video, dostępnej na Portalu FFISDB.

2. Dostęp do seansów filmowych w ramach Wydarzeń Online na Platformie Video jest możliwy jedynie na terytorium Polski. Kupujący nie może korzystać i podejmować prób korzystania z Kina Online poza terytorium Polski.

3. Korzystanie przez Kupującego z treści udostępnionych na Platformy Video może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.

4. Korzystanie z Platformy Video wymaga posiadania urządzenia spełniającego parametry techniczne określone na Portalu FFISDB i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych na Portalu FFISDB.

5. Jakość Wydarzeń Online może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są Wydarzenia Online.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do Portalu FFISDB spowodowany okolicznościami, na które Organizator nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Kupującego, lub urządzeniem wykorzystywanym przez Kupującego.

7. Warunkiem uzyskania dostępu do Wydarzenia Online na Platformie Video (www.dwabrzegi.pl/ogladaj) jest podanie adresu e-mail oraz kodu dostępu otrzymanego z Biletem.

8. Seanse filmowe odtwarzane w ramach Wydarzeń Online należy rozpocząć najpóźniej 30 minut po planowanym czasem rozpoczęcia seansu określonym w Programie. Po rozpoczęciu seans filmowy jest dostępny na Platformie Video przez trzy godziny od godziny rozpoczęcia określonej w Programie.

9. Seanse filmowe odtwarzane w ramach Wydarzeń Online Kupujący może wstrzymywać oraz przewijać.

10. Kupujący podczas odtwarzania seansów filmowych w ramach Wydarzeń Online ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi, z zastrzeżeniem, że niektóre seanse filmowe mogą posiadać napisy umieszczone na stałe w wideo.

11. Treści udostępniane na Platformie Video są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez dystrybutora bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych na Platformie Video Organizatora, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu Biletu.

§ 9. ZWROT BILETÓW NA WYDARZENIA ONLINE

1. Bilety podlegają zwrotowi w przypadku odwołania Wydarzenia Online bądź zmiany Programu. Karnety i Akredytacje nie podlegają zwrotowi.

2. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie Online z przyczyn będących następstwem działania siły wyższej lub jakichkolwiek innych przyczyn będących poza kontrolą.

3. Organizator ma prawo zmienić Program z ważnych przyczyn, tj. niesprzyjających warunków pogodowych, choroby, niedyspozycji lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością przyczyny uniemożliwiającej realizację Wydarzenia Online oraz przypadków, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi bądź mienia oraz koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu FFISDB.

4. Informacja o odwołanym Wydarzeniu Online bądź zmianie Programu będzie wysyłana wraz z formularzem zwrotu Biletu na adres e-mail podany przez Kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

5. Chcąc skorzystać z prawa do zwrotu Biletu, Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 4 poprzez odesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dwabrzegi.pl wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu Biletu wysłanym w formie skanu, wiadomością e-mail lub pocztą na adres Organizatora.

6. Jeżeli Kupujący zlecił wystawienie faktury za zakup Biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu podpisanego dokumentu do Organizatora.

7. Zwrot płatności za Bilet nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez formularza potwierdzenia zwrotu Biletu, przelewem na rachunek bankowy Kupującego wskazany w formularzu zwrotu.

8. W przypadku odwołanego Wydarzenia Online Organizator przyjmuje zwroty Biletów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od określonej w Programie daty rozpoczęcia Wydarzenia Online.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu potwierdzenia zwrotu Biletu.

10. Organizator nie prowadzi wymiany Biletów.

11. Bilety na odwołane Wydarzenie Online, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem drogą mailową na adres biuro@dwabrzegi.pl, mogą upoważniać do udziału w Wydarzeniu Online w nowym terminie lub w innym Wydarzeniu Online.

§ 10. REKLAMACJE

1. Reklamacje sprzedaży online Biletów na Wydarzenia Online dotyczące funkcjonowania Portalu FFISDB oraz samego Wydarzenia Online wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: biuro@dwabrzegi.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego oraz opis przyczyny reklamacji.

2. Organizator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Organizator powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3. Reklamacje dotyczące:
3.1 płatności elektronicznych – wymagają zgłoszenia do operatora płatności;
3.2 dostarczenia biletów elektronicznych – wymagają zgłoszenia e-mailem na adres: reklamacje@biletpro24.pl.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego jest Organizator.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją.

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

5. Organizator przekazuje operatorom systemów płatniczych dane osobowe Kupującego i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupującego w ramach systemu sprzedaży online Biletów, a także w celu wypełnienia przez operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

6. Organizator stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

7. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez Kupującego ani urządzeń wykorzystywanych przez Kupującego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie „siły wyższej” (kataklizmów, niebezpiecznych zjawisk pogodowych, powodzi, działań wojennych, epidemii itp.)

4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Sprzedaży Online na stronie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na Portalu FFISDB. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW