REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW / KARNETÓW ONLINE

POBIERZ
DB_2020_REGULAMIN_SPRZEDAŻ_BILETÓW_PL_DOC
DB_2020_REGULAMIN_SPRZEDAŻ_BILETÓW_PL_PDF

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą, zwanym dalej Festiwalem, jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi z siedzibą w: 04-120 Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 12; KRS 268151; NIP 7162714319; Regon 060192375 – zwane dalej Organizator lub Sprzedawca.

2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Informacje o Seansach/Imprezach i sposobie zakupu biletów/karnetów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.dwabrzegi.pl, zwaną dalej Witryną, plakatach i ulotkach programowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

3. Zakupu biletów/karnetów online na Seanse/Imprezy można dokonać wchodząc na stronę www.dwabrzegi.pl/bilety, nie później jednak niż 30 min. przed rozpoczęciem Seansu.

4. Cennik biletów/karnetów opublikowany jest na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl w zakładce BILETY.

5. Informujemy, że ceny biletów/karnetów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych Organizatora.

III. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW / KARNETÓW NA PROJEKCJE KINOWE

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem biletu/karnetu.

1.2 System sprzedaży internetowej biletów/karnetów będzie funkcjonował od godziny 12:00 w dniu 21 lipca 2020 do dnia 8 sierpnia 2020 do godziny 20:00.

1.3 Sprzedawca ma prawo wyboru imprez przeznaczonych do sprzedaży internetowej.

1.4 Zakup biletów/karnetów w systemie sprzedaży internetowej na dany seans/imprezę jest możliwy od momentu rozpoczęcia sprzedaży:
— do 30 min. przed rozpoczęciem seansu/imprezy – dla klientów dokonujących płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie automatycznym;
— do 24 godzin przed rozpoczęciem seansu – dla klientów dokonujących płatności za pośrednictwem banku prowadzącego rozliczenia w systemie półautomatycznym.

1.5 Bilet zakupiony w systemie posiada unikalny kod jednokrotnego użycia. Zabronione jest kopiowanie biletów/karnetów i udostępnianie ich osobom trzecim.

1.6 Ceny biletów/karnetów umieszczone są na stronie internetowej Festiwalu w zakładce BILETY: www.dwabrzegi.pl/bilety.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podania przyczyn.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z witryny, w tym rezerwacji biletu, a także do przesyłania w formie listu elektronicznego (e-mail) informacji o imprezach i filmach zawartych w ofercie Organizatora. Dane ulegną automatycznemu zatarciu po upływie okresu reklamacyjnego.

4. Kupujący akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o imprezach i wydarzeniach Organizatora w formie listu elektronicznego (e-mail).

5. Przebieg sprzedaży internetowej BILETÓW:

5.1 Aby dokonać rezerwacji internetowej należy odwiedzić stronę internetową www.dwabrzegi.pl, gdzie w zakładce BILETY znajduje się odnośnik KUP BILET, po naciśnięciu którego nastąpi przekierowanie osoby kupującej do systemu sprzedaży.

5.2 Po prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu arkusza rejestracyjnego, na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie wysłana informacja o rejestracji z odnośnikiem aktywującym konto w systemie sprzedaży.

5.3 Konto użytkownika należy aktywować poprzez „kliknięcie” w odnośnik aktywujący podany w treści wiadomości.

5.4 Aktywacja konta otwiera możliwość dokonywania zakupów.

5.5 Przy kolejnych zakupach system wymaga logowania.

5.6 Po wybraniu zakładki REPERTUAR należy w systemie sprzedaży wybrać datę wydarzenia, po naciśnięciu której pojawią się tytuły i godziny wszystkich wydarzeń z danego dnia. Wybrana pozycja zostanie dodana do KOSZYKA, następnie klikając w koszyk, można dokonać płatności, klikając przycisk PŁACĘ lub kontynuować zakupy klikając przycisk DODAJ SEANS.

5.7 Całość rezerwacji należy zakończyć przejściem do systemu płatności w celu wygenerowania biletu/ów.

5.8 Liczbę dokonanych zakupów można sprawdzić w zakładce MOJE BILETY.

6. Przebieg sprzedaży KARNETÓW:

6.1 Wykonać czynności identycznie jak w punktach od 5.1 do 5.5 części III regulaminu.

6.2 Po wybraniu zakładki SKLEP należy:

6.2.1 dokonać kupna wybranego karnetu (karnet 10 lub karnet 5, które uprawniają do rezerwacji biletów po niższej cenie – z wyłączeniem KINA PLENEROWEGO);

6.2.2 przejść przez proces płatności i postępować jak w punktach 5.7 do 5.8 części III regulaminu.

6.3 W e-mailu przekazanym na adres Użytkownika oraz w zakładce SKLEP w wierszu MOJE AKTYWNE KODY pojawi się unikalny 10-cyfowy kod uprawniający do wyboru odpowiedniej ilości biletów do kina online.

6.4 W celu wybrania tytułów filmów należy przejść do zakładki REPERTUAR i w systemie rezerwacji wybrać datę wydarzenia, po naciśnięciu której pojawią się tytuły i godziny wszystkich wydarzeń z danego dnia. Następnie po wybraniu odpowiedniego tytułu w okienku MAM KOD należy wpisać otrzymany kod i dokonać rezerwacji biletu poprzez naciśnięcie klawisza WYMIEŃ KOD NA BILET. Czynności te powtórzyć aż do wyczerpania limitu. KARNET NIE OBEJMUJE KINA PLENEROWEGO.

7. Dostawa i realizacja biletu:

7.1 Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma bilet w formie elektronicznej – około 5 minut od potwierdzenia płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca Bilet w formacie PDF (wraz z kodem numerycznym). Jeżeli płatność nie zostanie zarejestrowana w przeciągu dwóch godzin, rezerwacja biletów zostaje anulowana.

7.2 Realizacja biletu następuje poprzez wpisanie adresu e-mail i kodu na stronie www.dwabrzegi.pl/ogladaj co spowoduje automatyczne przekierowanie do projekcji. W przypadku zakupu biletu na seans w kinie plenerowym ZAMEK (dziedziniec Zamku w Kazimierzu Dolnym), bilet w postaci wydruku lub obrazu na ekranie uprawnia do wejścia na dziedziniec Zamku gdzie odbywać się będą projekcje plenerowe.

7.3 W przypadku spóźnienia się Użytkownika na seans filmowy lub imprezę, na który/ą zakupił bilet, użytkownik serwisu online może rozpocząć oglądanie filmu do 30 min. od rozpoczęcia projekcji (późniejsze rozpoczęcie oglądania nie gwarantuje obejrzenia całego filmu), a użytkownik, który zakupił bilet do kina ZAMEK, nie może wejść na widownię po rozpoczęciu projekcji.

7.4 Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania i dokonania płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie poza terminem ważności biletu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny www Organizatora odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:

2.1 Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności;

2.2 Jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;

2.3 Jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.

3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.

4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

W imieniu Organizatora:
Prezes Stowarzyszenia Dwa Brzegi

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW